mgr Jens Schley

Curriculum Vitae

1990–1997

Studia magisterskie w zakresie historii nowej i najnowszej oraz etnologii europejskiej w Berlinie

1998–2001

Dziennikarz, wolny współpracownik dzienników „Berliner Zeitung“ i „Frankfurter Allgemeine Zeitung“, praca przy różnych projektach wystawienniczych i naukowych na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie, w Fundacji Miejsc Pamięci Buchenwald i Mittelbau-Dora oraz Fundacji Miejsc Pamięci Brandenburgii

2001–2007

Pracownik Fundacji „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość“, odpowiedzialny za wypłatę odszkodowań na rzecz byłych robotników przymusowych

od 2007 r.

Pracownik naukowy Fundacji Miejsc Pamięci Buchenwald i Mittelbau-Dora w projekcie wystawy „Praca przymusowa
w narodowym socjalizmie“

Wybrane publikacje

Sąsiad Buchenwald: miasto Weimar i jego obóz koncentracyjny w latach 1937–1945. Kolonia/Weimar/Wiedeń 1999.

Liczne artykuły na ten sam temat, m. in. w: Dachauer Hefte 12 (1996), Obóz koncentracyjny: środowisko życia
i otoczenie, str. 196–214 // Lothar Ehrlich, Jürgen John i Justus H. Ulbricht (red.): Trzeci Weimar. Klasyka i kultura
w narodowym socjalizmie. Kolonia/Weimar/Wiedeń 1999.

Odpowiedzialność merytoryczna

Koordynacja pracy zespołu autorskiego.
Wiodące tematy: Wyzwolenie i powrót do domu / emigracja; traktowanie tematu pracy przymusowej po 1945 r.

dr Jens Binner

Curriculum Vitae

1994–2000

Studia z zakresu historii, nauk politycznych i socjologii na uniwersytecie w Hanowerze (Praca magisterska pt.: Repatriacja obywateli radzieckich z obozu koncentracyjnego Bergen-Belsen w świetle źródeł biograficznych)

1999–2007

Pracownik archiwum miejskiego w Peine

2007

Doktorat na Wydziele Filozoficznym Uniwersytetu w Hanowerze; Tytuł przewodu doktorskiego: „Do dzisiaj śnią mi się Niemcy“. Obraz Niemiec i Niemców we wspomnieniach byłych „Ostarbeiter“ przy uwzględnieniu czynników biograficznych.

od 2007 r.

Pracownik naukowy Fundacji Miejsc Pamięci Buchenwald i Mittelbau-Dora w projekcie wystawy „Praca przymusowa
w narodowym socjalizmie“

Wybrane publikacje

„Ostarbeiter“ i Niemcy w drugiej wojnie światowej. Czynniki wykształcania się selektywnego obrazu Niemiec, Monachium 2008 (= Forum deutsche Geschichte 18).

Ludzie z huty Ilseder Hütte w latach 1888 - 1956. Zdjęcia zakładowe z biegiem lat, Archiwum Miejskie w Peine, Peine 2008.

Rozmowy u oficera okręgowego od lipca 1947 do stycznia 1948 r., Peine 2007 (= Quelleneditionen aus dem Stadtarchiv Peine, Bd. 2).

Historiografia niemiecka a sposób opisywania zjawiska pracy przymusowej, w: Hans-Heinrich Nolte (red.), Rozprawy na temat dyktatur. Doświadczenia rosyjskie i niemieckie, Gleichen 2005, str. 177–185 (= Zur Kritik der Geschichtsschreibung, Bd. 9).

„... aż do zwycięstwa.“ Kronika wojny z Dungelbeck prowadzona przez kierownika szkoły Georga Bösche w latach 1939–1945, Peine 2005 (= Quelleneditionen aus dem Stadtarchiv Peine, Bd. 1).

(red.) „... i nosił znak OST“ Praca przymusowa w mieście i powiecie Peine, Peine 2002 (= Schriftenreihe des Kreisheimatbundes Peine e.V., Bd. IV).

Repatriacja i życie w Związku Radzieckim, w: Hans-Heinrich Nolte (red.), Więźniowie z ZSSR w Bergen-Belsen. Dokumentacja wspomnień, Frankfurt nad Menem 2001, str. 205–225.

Odpowiedzialność merytoryczna

Odpowiedzialny za kwerendy w Rosji, krajach skandynawskich i nadbałtyckich.<br />Wiodące tematy: polityka wojny
i okupacji; praca przymusowa w okupowanej Europie (Organizacja Todt, Reichsgau Wartheland, Związek Radziecki, Norwegia, Wał Atlantycki).

mgr Eva Kobler

Curriculum Vitae

2002–2007

Studia w zakresie historii nowej i najnowszej w Berlinie i Warszawie; praca magisterska pt. „Rekrutacja robotników przymusowych w dystrykcie Warschau – badanie mikrohistoryczne“, pod opieką prof. dr. Jörga Baberowskiego i prof. dr. Włodzimierza Borodzieja

2005–2006

Półroczny staż w Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie“ w Warszawie

od 2007 r.

Pracownik naukowy Fundacji Miejsc Pamięci Buchenwald i Mittelbau-Dora w projekcie wystawy „Praca przymusowa
w narodowym socjalizmie“

Odpowiedzialność merytoryczna

Odpowiedzialna za kwerendy w Polsce.<br />Wiodące tematy: rekrutacja robotników przymusowych; praca przymusowa i zagłada Żydów.

dr Lutz Prieß

Curriculum Vitae

1970–1974/1978–1981

Studia z zakresu historii w Lipsku (zakończone dyplomem)

1974–1976

Pracownik naukowy Uniwersytetu w Jenie

1978–1981

Kontynuacja studiów w zakresie historii najnowszej i doktorat w Akademii Nauk Społecznych w Moskwie

1981–1989

Pracownik naukowy w Instytucie Marksizmu i Leninizmu w Berlinie, badania na temat historii Radzieckiej Strefy Okupacyjnej (SBZ) i historii stosunków niemiecko-radzieckich

1989–1992

Kierownik grupy badawczej „Ofiary stalinizmu“ w Instytucie Historii Ruchu Robotniczego w Berlinie

1994–1995

Pracownik naukowy Wolnego Uniwersytetu w Berlinie w projekcie finansowanym przez Fundację Volkswagena „SED
i Praska Wiosna“

1995–2000

Pracownik naukowy w projekcie Fundacji Volkswagena „Udostępnienie i edycja akt GARF w Moskwie, zbiór‚ Obozy specjalne NKWD/MWD w Niemczech w latach 1945–1950‘“; Fundacja Miejsc Pamięci Brandenburgii

2001-2004

Pracownik naukowy w Centrum Badań Historycznych w Poczdamie, Projekt Fundacji Volkswagena „Udostępnienie
i digitalizacja akt Radzieckiej Administracji Wojskowej w Niemczech, zbiory GARF“

2004–2007

Praca na własny rachunek: badania w archiwach / kontakty ze świadkami wydarzeń na Ukrainie i w Rosji, dotyczące historii pracy przymusowej i Zagłady.

od 2007 r.

Pracownik naukowy Fundacji Miejsc Pamięci Buchenwald i Mittelbau-Dora w projekcie wystawy „Praca przymusowa
w narodowym socjalizmie“

Wybrane publikacje

Prace z historii obozów specjalnych w Brandenbugii, w: Sowieckie obozy specjalne w Niemczech w latach 1945–1950, tom 1, Studia i artykuły, pod redakcją S. Mironenko, L. Niethammer, A. v. Plato, V. Knigge, G. Morsch, Berlin 1998.

(wraz z Václavem Kuralem i Manfredem Wilke) SED i „Praska wiosna“ 1968. Polityka przeciw „socjalizmowi z ludzką twarzą“, Berlin 1996.

O problemie sprawców i ofiar stalinowskich represji lat trzydziestych w Związku Radzieckim i traktowaniu tej problematyki przez KPD/SED (1936–1956), w: Ruch robotniczy w zmienionym świecie. XXVII konferencja historyków ruchu robotniczego, Wiedeń/Zurych 1992.

(wraz z Josefem Gabertem, red.) SED i stalinizm. Dokumenty z roku 1956, Berlin 1990.

Kurator wystaw

Bersarin, Nikolaj, generał broni, komendant miasta (Berlin) (współkurator), Muzeum Niemiecko-Rosyjskie Berlin-Karlshorst, 1999 i 2005

22 czerwca 1941 r. - Głębokie cięcie (współkurator), Muzeum Niemiecko-Rosyjskie Berlin-Karlshorst i Państwowe Muzeum Historyczne Moskwa 2001 r.

Odpowiedzialność merytoryczna

Odpowiedzialny za kwerendy w Rosji, Białorusi i Ukrainie.<br /> Tematy wiodące: radzieccy jeńcy wojenni; praca przymusowa w budownictwie i górnictwie; ruch oporu wśród robotników przymusowych.

mgr Friedemann Rincke

Curriculum Vitae

1996–2001

Studia magisterskie: historia nowa i najnowsza, historia średniowiecza i politologia w Berlinie

2003–2004

Pracownik naukowy w Muzeum Berlin-Karlshorst zatrudniony przy opracowywaniu wystawy „Blokada Leningradu w latach 1941–1944. Historie.“

od 2004 r.

Wolontariat naukowy, potem pracownik naukowy Fundacji Miejsc Pamięci Buchenwald i Mittelbau-Dora, zatrudniony przy opracowywaniu wystawy „Technicy ostatecznego rozwiązania. Topf & Söhne – Budowniczowie pieców oświęcimskich“
i Księgi Pamięci, od 2007 r. w projekcie wystawy „Praca przymusowa w narodowym socjalizmie“

Wybrane publikacje

(współpraca) Technicy „ostatecznego rozwiązania“. Topf & Söhne – Budowniczowie pieców oświęcimskich. Tom towarzyszący wystawie, Fundacja Miejsc Pamięci Buchenwald i Mittelbau-Dora, Weimar 2005.

Odpowiedzialność merytoryczna

Odpowiedzialny za kwerendy w Czechach.
Tematy wiodące: Formowanie się „wspólnoty narodowej“; praca przymusowa przed wybuchem wojny; prześladowanie europejskich Sinti i Romów; praca przymusowa jako zjawisko masowe w Rzeszy.

dr Sabine Schweitzer

Curriculum Vitae

1987–1993

Studia z zakresu historii w Wiedniu, zakończone pracą napisaną pod kierunkiem  prof. dr. Karla Stuhlpfarrera pt. „Iść czy zostać? Powody osób wysiedlonych z Tyrolu Południowego do powrotu do Tyrolu Południowego na podstawie analizy kwantytatywnej „rejestru“ osób pochodzących z Tyrolu Południowego w Austrii z roku 1947.“

1993–2002

Studia doktoranckie w Wiedniu i we Florencji na temat „Wędrująca pamięć – zmieniające się wspomnienia. Migracja
i akulturacja osób wysiedlonych z Tyrolu Południowego“ (opieka: prof. dr Luisa Passerini)

1993–1994

Organizacja międzynarodowej komisji ekspertów w celu opracowania nowej koncepcji  „Miejsca Pamięci i Przestrogi KL Mauthausen“, Wiedeń

1995

Organizacja konferencji naukowej „Obóz koncentracyjny w Mauthausen“, Wiedeń

1998–1999

Pracownik naukowy w projekcie  „Utracone sąsiedztwo“ w celu „rekonstrukcji środowiska życia byłych wiedeńskich Żydów i Żydówek w okolicach byłej synagogi na ulicy Neudeggergasse“, Wiedeń

1999–2008

Działalność dydaktyczna na uniwersytetach w Wiedniu i w Klagenfurcie

2000–2001

Pracownik naukowy w projekcie badawczym Komisji Historycznej Republiki Austrii „Praca przymusowa w rolnictwie w
Dolnej Austrii i w północnym Burgenlandzie“, Wiedeń

2005–2006

Pracownik naukowy przy projekcie wystawy „Nowa Austria“, zakres tematyczny „Neutralność i ONZ“, Wiedeń

2006

Pracownik naukowy przy projekcie podręcznika do historii dla regionu europejskiego Burgenland – Zachodnie Węgry, Wiedeń

2006–2007

Pracownik naukowy projektu badawczego „Rejestr osobowy ofiar Zagłady, austriackich Sinti i Romów“, Wiedeń

od 2007 r.

Pracownik naukowy Fundacji Miejsc Pamięci Buchenwald i Mittelbau-Dora w projekcie wystawy „Praca przymusowa
w narodowym socjalizmie“

Wybrane publikacje

(wraz z Ernstem Langthalerem) Płeć pracy przymusowej w rolnictwie – na przykładzie Reichsgau Niederdonau w latach 1939–1945, w: Johanna Gehmacher, Gabriella Hauch (red.), Przekroje. Teksty wprowadzające do historii społeczneństwa, gospodarki i kultury, Wiedeń 2007.

(wraz z Elą Hornung i Ernstem Langthalerem) „Austria nicht gut“ Praca pod przymusem w rolnictwie, w: Verena Pawlowski, Harald Wendelin, Wyłączeni ze społeczeństwa i pozbawieni wszelkich praw. Rabunek i zwrot. Austria od 1938 r.  do dzisiaj, Wiedeń 2006 (= tom 4 prezentacji wyników Komisji Historycznej).

Displaced Persons, w: Stefan Eminger, Ernst Langthaler (red.), Sowieci, czarny rynek, traktat państwowy. Dolna Austria
w hasłach 1945–1955, Wiedeń 2005.

(wraz z Elą Hornung i Ernstem Langthalerem) Praca przymusowa w rolnictwie, w: Jörg Echternkamp (red.), Wojna
i społeczeństwo w latach 1939–1945, Stuttgart 2005 (= Rzesza Niemiecka i druga wojna światowa, t. 9/2).

(wraz z Elą Hornung i Ernstem Langthalerem) Praca przymusowa w rolnictwie w Dolnej Austrii i północnym Burgenlandzie, Komisja Historyczna Republiki Austrii, Wiedeń-Monachium 2004 (nagrodzona nagrodą panstwową w dziedzinie nauki
i kultury Dolnej Austrii, nagroda specjalna w dziedzinie „Oral History“, 2005).

(waz z Elą Hornung i Ernstem Langthalerem) Praca w rolnictwie pod przymusem. Obcy pracownicy w niemieckim rolnictwie na przykładzie Reichsgau Niederdonau w latach 1939–1945, w: Rocznik Historii Gospodarczej, Kolonia 2004.

(wraz z Elą Hornung i Ernstem Langthalerem, red.) Historyczna wiedza o społeczeństwie. Historia – dydaktyka – edukacja polityczna, zeszyt 1/2003: Praca przymusowa w rolnictwie, Wiedeń 2003.

Breaking the Silence! Wspomnienia o narodowym socjalizmie jako część naszej historii! Austriacko-izraelskie seminarium dla młodzieży. Dokumentacja, Austriackie Federalne Koło Młodzieży, Wiedeń 2000.

Iść precz. Opcje narodowe i życie prywatne osób wysiedlonych z Tyrolu Południowego, w: Reinhard Sieder (red.), Kruche życie. Biografie w systemach społecznych, Wiedeń 1999, 102–148 (= Kultur als Praxis, tom 1).

Wspomnienia w cieniu Shoah. Byli wiedeńscy Żydzi w Argentynie, Izraelu i USA opowiadają o swoim życiu, w: Käthe Kratz i in. (red.), Utracone sąsiedztwo. Wiedeńska synagoga na ulicy  Neudeggergasse. Mikrokosmos i jego historia, Wiedeń 1999.

Odpowiedzialność merytoryczna

Odpowiedzialna za kwerendy we Francji, Belgii, Holandii i na Węgrzech.<br /> Tematy wiodące: warunki życia i pracy robotników przymusowych w Rzeszy; „obco-narodowe“ domy dziecka.

mgr Johanna Wensch

Curriculum Vitae

1996–2004

Studia w zakresie historii nowej i najnowszej, historii sztuki i nauk politycznych w Berlinie i Bolonii; praca magisterska napisana pod opieką prof. dr. Ludolfa Herbsta pt. „Wojna i faszyzm w pamiętnikach włoskich generałów, 1945–1947“ (wspierana finansowo przez DAAD)

2000–2001

Wolny współpracownik Miejsca Pamięci i Przestrogi Ravensbrück

2004–2006

Wolontariat naukowy w Fundacji Miejsc Pamięci Buchenwald i Mittelbau-Dora, praca w projekcie wystawy „Technicy ‚ostatecznego rozwiązania‘. Topf &amp; Söhne – Budowniczowie pieców oświęcimskich“

2006

Kwerendy dla projektu badawczego Uniwersytetu w Turynie dotyczącego niemieckich zbrodni okupacyjnych w Piemoncie („Stragi naziste in Piemonte“)

2006–2007

Pracownik naukowy Miejsca Pamięci KL Flossenbürg, członek zespołu przygotowującego stałą wystawę na temat historii obozu koncentracyjnego Flossenberg

2007–2010

Pracownik naukowy Fundacji Miejsc Pamięci Buchenwald i Mittelbau-Dora w projekcie wystawy „Praca przymusowa
w narodowym socjalizmie“

od maja 2010 r.

Koordynatorka projektu nowej stałej wystawy w Miejscu Pamięci i Przestrogi Ravensbrück

Wybrane publikacje

(współpraca) Obóz koncentracyjny Flossenbürg w latach 1938–1945. Katalog stałej wystawy, Miejsce Pamięci KL Flossenbürg / Fundacja Miejsc Pamięci w Bawarii, Flossenbürg 2008.

(współpraca) Technicy „ostatecznego rozwiązania“. Topf &amp; Söhne – Budowniczowie pieców oświęcimskich. Tom towarzyszący wystawie, Fundacja Miejsc Pamięci Buchenwald i Mittelbau-Dora, Weimar 2005.

„...jesteśmy ostatnimi świadkami“. Czasowa wystawa rysunków francuskiej deportowanej w Miejscu Pamięci i Przestrogi Ravensbrück, w: Gedenkstättenrundbrief Nr. 102 (2001).

Kurator wystaw

„… jesteśmy ostatnimi świadkami“. Eliane Jeannin-Garreau. Rysunki 1944/1989, Czasowa wystawa Miejsca Pamięci
i Przestrogi Ravensbrück (12/2000–08/2001), dalsze stacje: 09/2001–04/2002: Miejsce Pamięci Niemieckiego Ruchu Oporu, Berlin; 03–05/2003: Bayonne/Francja; 04/2004: Issy-les-Moulineaux/Francja

Odpowiedzialność merytoryczna

Odpowiedzialna za kwerendy we Woszech i Europie Południowo-Wschodniej.
Tematy wiodące: Aparat nadzoru i represji; radykalizacja w Rzeszy w latach 1943 - 1945 (zakazy powrotu do domu, próby zwiększenia wydajności, kobiety w ciąży i dzieci, praca przymusowa w obozach koncentracyjnych).
Koncepcja i redakcja materiałów informacyjnych dotyczących projektu.